Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Heel transparant, toch goed even te weten...


  • Iedere Pring wordt naar persoonlijke wens ontworpen en kan daarom niet geretourneerd of geruild worden.
  • Een vormschets kan iets afwijken van de uiteindelijke Pring, omdat facetten als sterkte, grootte ed meegenomen worden in het ontwerpproces en zo het uiteindelijke resultaat bepalen.
  • De ringmaat (binnendiameter in mm) welke je opgeeft valt onder je eigen verantwoording. Houd er rekening mee dat we met Nederlandse maten werken!
  • Omdat het een ambachtelijk product is kan een afwijking tot 0,3 mm voorkomen. Wijkt de maat meer dan 0,3 mm af dan is Pring daarvoor verantwoordelijk en zal dit alsnog in orde maken.
  • De levertijd voor een Pring bedraagt zo'n vier weken vanaf de eerste aanbetaling. Omdat een deel van de productie uitbesteed wordt, hebben we dit niet altijd in de hand. Bij het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met deze indicatieve levertijd.
  • Prijzen zijn onder voorbehoud. Sommige ontwerpen vergen meer inzicht, materiaal en tijd.
  • Een voorschot van 50% dient vooraf voldaan te worden, de rest voor aflevering.
  • Er zit een maand garantie op je Pring. Ieder sieraad dient met zorg behandeld en gedragen te worden. Is er echter sprake van breuk, één maand na aanschaf, dan mag je er van uitgaan dat Pring er alles aan doet deze te repareren.
  • Draag je Pring met trots!


ALGEMENE VOORWAARDEN

Pring International is Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 63653532. Het BTW-nummer van Pring International is: NL150469755B01

Pring International is per e-mail te bereiken door een bericht te sturen naar info@mijnpring.nl


Artikel 1.
Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen. Zaken kunnen ook in de fysieke winkel besteld worden, of kunnen telefonisch besteld worden. Ook die die gevallen gelden deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Klant: de wederpartij van mijnPring.nl met wie mijnPring.nl een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: mijnPring.nl en Klant gezamenlijk.

1.6 mijnPring.nl: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Pring International is te vinden onder de URL www.mijnPring.nl.

1.8 Zaken: op maat gemaakte juwelen welke Pring International  op haar website aanbiedt, welke zaken klant kan bestellen.

Artikel 2.
Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3.
Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien Een Overeenkomst kan ook telefonisch of in de fysieke winkel van mijnPring.nl tot stand komen.

3.2 mijnPring.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zet- en typefouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien mijnPring.nl hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt mijnPring.nl er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor mijnPring.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant.


Artikel 4.
Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 mijnPring.nl is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:

a.  door middel van betaling met iDEAL;

b.  door middel van betaling met creditcard;

c.  door middel van vooruitbetaling door middel van overschrijving (via de Bank);

d.  door middel van contante betaling of pin in de winkel van mijnPring.nl.

4.4 mijnPring.nl zal niet eerder aanvangen met de werkzaamheden voor het vervaardigen van de Zaken dan voordat 50% van het verschuldigde bedrag is voldaan door Klant. De overige 50% zal mijnPring.nl in rekening brengen nadat de bestelde Zaak vervaardigd is, en klaar staat om verzonden te worden. mijnPring.nl zal de Zaak niet eerder verzenden dan nadat de tweede 50% door Klant voldaan is. De laatste 50% kan ook in winkel van mijnPring.nl voldaan worden als klant besluit de Zaak zelf op te halen.

4.5 Prijzen zijn onder voorbehoud. Sommige ontwerpen vergen meer ontwerp werk, materiaal en tijd.


Artikel 5.
Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2 mijnPring.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voor zover Pring,nl niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat mijnPring.nl heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren.


Artikel 6.
Herroepingsrecht

6.1 Daar de bestelde Zaken voor Klant door mijnPring.nl om maat worden gemaakt, geldt het wettelijke herroepingsrecht niet. Dit betekent dat u na bestelling de overeenkomst niet kunt herroepen. Daarnaast geeft u mijnPring.nl door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden toestemming om gelijk uitvoering te geven aan deze overeenkomst.


Artikel 7.
Verwerking persoonsgegevens

7.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a.  de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b.  behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van mijnPring.nl

7.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelproced6ure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal mijnPring.nl deze uitingen sturen.

7.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door mijnPring.nl aan te passen bij onjuistheden.


Artikel 8.
Toepasselijk recht en klachten

8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met mijnPring.nl, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. mijnPring.nl zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.


Artikel 9.
Overige bepalingen

9.1 mijnPring.nl is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

9.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door mijnPring.nl inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

9.3 Gedurende de Bestelprocedure dient de Klant de (ring)maat op te geven. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat hij of zij de juiste ringmaat opgeeft. Klant erkent dat de (ring)maat 0,3 millimeter (naar boven en beneden) kan afwijken. Als de afwijking groter is, zorgt mijnPring.nl er voor dat de Zaak wordt aangepast zodanig dat de Zaak wel binnen de hiervoor genoemde marges valt.

9.4 Klant erkent dat sommige materialen waarvan de Zaak gemaakt is, zelfs bij normaal gebruik, snel kunnen beschadigen of kunnen krassen. Die beschadigingen of krassen zijn geen reden voor reclamatie.

9.5 Indien en voor zover Klant eigen materiaal aanlevert, voor het vervaardigen van de Zaak, is de verzending van dat materiaal de verantwoordelijkheid van de Klant. Het verdient in dat geval de aanbeveling het materiaal aangetekend en verzekerd naar mijnPring.nl te versturen.

9.6 Indien Klant de Zaak koopt naar aanleiding van een door mijnPring.nl verstrekt ontwerp, erkent Klant dat de uiteindelijke Zaak op ondergeschikte punten kan afwijken van het door Klant geaccordeerde ontwerp.